NEAS Betalingsforsikring

- Meld ny skade

Betalingsforsikring - NEAS
Velg skadetype
Alle kriterier er ikke oppfylt
Informasjon om den som søker
Vedlegg
Erklæring
Oversikt før signering
Velg signeringsmetode

Vennligst vent

Velg skadetype
Jeg søker om:
Jeg søker om:
Velg skadetype
*
 

For å kunne behandle din søknad må du sende oss følgende dokumentasjon:

 • Kopi av sykmelding(er) som angir første sykemeldingsdag, årsak til sykmelding, varighet, sykmeldingsgrad og hvem sykemeldingen gjelder for. Elektronisk sykemelding finner du ved å logge inn på https://www.nav.no/no/person For veiledning og mer informasjon kan du klikke her.
Skadeservice foretar rutinemessig stikkprøvekontroll av søknad om erstatning ved å innhente ytterligere opplysninger/dokumenter fra NAV, arbeidsgiver, lege og andre.


For å kunne behandle din søknad må du sende oss følgende dokumentasjon:

 • Kopi av varsel om oppsigelse/overtallighet/permittering fra arbeidsgiver, med årsak til oppsigelse og dato for ikrafttredelse.
 • Kopi av vedtak om dagpenger fra NAV.
 • Oversikt over utbetalinger av dagpenger fra NAV for minimum 30 dager.
 • Kopi av ansettelsesavtale.
Skadeservice foretar rutinemessig stikkprøvekontroll av søknad om erstatning ved å innhente ytterligere opplysninger/dokumenter fra NAV, arbeidsgiver, lege og andre.

 

For å kunne behandle din søknad om Egenandelsfritak trenger vi følgende dokumentasjon fra deg:

 • Kopi av forsikringsoppgjør fra ditt innbo- og løsøreforsikringsselskap (innbo-, villa- og fritidsboligforsikring) som viser at du har mottatt erstatning som følge av lynnedslag eller annet elektrisk fenomen, og hvor egenandel, skadested og skadedato fremkommer. 

Skadeservice foretar rutinemessig stikkprøvekontroll av søknad om erstatning ved å innhente ytterligere opplysninger/dokumenter fra NAV, arbeidsgiver, lege og andre. 


For å kunne behandle din søknad må du sende oss følgende dokumentasjon:

Skadeservice foretar rutinemessig stikkprøvekontroll av søknad om erstatning ved å innhente ytterligere opplysninger/dokumenter fra NAV, arbeidsgiver, lege og andre.


 

Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning for Arbeidsledighet/Permittering
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning for Arbeidsledighet/Permittering
1. Var du fast ansatt?
*

Selskapet utbetaler ingen erstatning for arbeidsledighet som skyldes midlertidig ansettelse, sesongarbeid eller at du selv har sagt opp.

2. Kjøpte du denne forsikringen minst 60 dager før dato for oppsigelse / permittering ?
*

Det er en Ventetid på 60 dager fra Startdatoen for forsikringen ved ufrivillig arbeidsledighet og permittering. Dvs at ufrivillig arbeidsledighet eller permittering må inntreffe mer enn 60 dager etter startdato for forsikringen for å gi deg rett til erstatning.

3. Har du mottatt dagpenger i minst 30 dager sammenhengende?
*

Et krav om Karens på 30 dager gjelder for å få dekning for ufrivillig arbeidsledighet og permittering. Dette betyr at du må være dokumentert og godkjent av NAV og motta dagpenger som arbeidsledig eller permittert i minst 30 dager før kravet ditt kan dekkes av Forsikringsselskapene. Når du har vært ufrivillig arbeidsledig eller permittert i mer enn 30 dager sammenhengende, utbetales kravet ditt fra første dag fra utløpet av karensperioden. Erstatningen beregnes i forhold til antall dager den ufrivillige arbeidsledigheten eller permitteringen varer.

4. Har du kopi av nødvendig dokumentasjon klart for opplasting?
*
Du må ha nødvendig dokumentasjon klart for opplasting før du går videre med innsending av søknaden. Du finner vedtaksbrev fra NAV og utbetalingsoversikt for dagpenger ved å logge inn på https://www.nav.no/no/person

For veiledning og mer informasjon kan du klikke her.
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning for fritak egenandel
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning for fritak egenandel
1. Har du mottatt forsikringsoppgjør på din innbo-, villa- eller fritidsboligforsikring?
*

Du må vedlegge kopi av ditt forsikringsoppgjør for å kunne søke om Egenandelsfritak.

2. Kan du bekrefte at din søknad om egenandelsfritak kun gjelder skade som følge av lynnedslag eller annet elektrisk fenomen ?
*

Forsikringsselskapet erstatter ikke egenandelen i noen av følgende omstendigheter:

 • Den elektriske gjenstanden ble ikke dekket av din innboforsikring;
 • Kravet for den elektriske gjenstanden ble dekket av innboforsikringen uten fradrag for egenandel;
 • Du kan ikke dokumentere egenandelen og kravet under innboforsikringen;
 • Egenandelen er for bygningsskader;
 • Egenandel er for skader forårsaket av annet enn elektriske fenomener eller lynnedslag.
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning for Sykdom/Sykemelding
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning for Sykdom/Sykemelding
1. Har du vært 100 % sykmeldt i minst 30 dager sammenhengende?
*

Du må ha vært sykmeldt i minst 30 dager sammenhengende for å kunne søke om erstatning. Erstatning beregnes fra den 31. dagen med sammenhengende 100% sykmelding.

2. Kjøpte du denne forsikringen minst 60 dager før dato for sykemeldingen ?
*

Forsikringen dekker ikke sykmelding som inntreffer eller viser symptomer innen 60 dager etter forsikringens startdato. Dette er tidsperioden som heter ventetid. Ventetid må løpe fra Forsikringens Startdato til Hendelsesdato før Forsikrede kan fremsette krav om erstatning.

3. Har du kopi av sykemelding(er) som angir første sykmeldingsdag, årsak til sykmelding, varighet, sykmeldingsgrad og hvem sykmeldingen gjelder for?
*
Du må ha kopi av sykemelding(er) klar for opplastning før du går videre med innsending av søknaden. Elektroniske sykemeldinger finner du ved å logge inn på https://www.nav.no/no/person

For veiledning og mer informasjon kan du klikke her.
4. Vennligst bekreft at følgende var i orden på Startdato for forsikringen: a) Jeg var 100% arbeidsdyktig og i arbeide med minimum 18 timer pr uke på Startdato for forsikringen. b) Forsikringen gjelder meg som privat kunde (ikke næringsdrivende) c) Jeg er medlem av NAV. d) Jeg var under 67 år.
*

Den personen som signerer Avtale med NEAS og som foretar de månedlige betalingene av regningen som omfattes av Avtalen, må oppfylle følgende disse krav på Startdatoen for å bli medlem av gruppeforsikringen som en forsikret. På samme måte må ethvert medlem av husholdningen som ønsker å bli dekket som en forsikret person oppfylle de samme kravene på Startdatoen.

Erstatning ved dødsfall

Etterlatte som ønsker å sende inn søknad om erstatning ifm. dødsfall kan benytte følgende skjema:

Signert skjema med tihørende dokumentasjon kan sendes tilbake til oss per e-post:skadeservice@imaa.no, eller per post: Skadeservice v/IMAA, Postboks 165, 3571 Ål.

dagens dato(skjult)
 

Skadeservice

v/ Insurance Management Administration & Advisors (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål

Skadeservice (IMAA) utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet Maiden Life Försäkrings AB og Maiden General Försäkrings AB.

Les mer om Maiden Life & General her