NITO Inntektsforsikring

- Meld ny skade

NITO Inntektsforsikring
Velg skadetype
Alle kriterier er ikke oppfylt
Informasjon om den som søker
Vedlegg
Erklæring
Oversikt før signering
Velg signeringsmetode

Vennligst vent

Velg skadetype
Jeg søker om:
Jeg søker om:
Velg skadetype
*
 

Du kan registrere søknad om erstatning for sykdom når du vil. Søknad behandles når du har vært sykemeldt i 365 dager og har vedtak om Arbeidsklaringspenger fra NAV.

Du bør sende oss følgende dokumentasjon:
 • Du må sende vedtak om Arbeidsklaringspenger fra NAV når dette foreligger.

Elektronisk sykemelding finner du ved å logge inn på https://www.nav.no/no/person


For å kunne behandle din søknad må du sende oss følgende dokumentasjon:

 • Kopi av varsel om oppsigelse/overtallighet/permittering fra arbeidsgiver, med årsak til oppsigelse og dato for ikrafttredelse.
 • Kopi av vedtak om dagpenger fra NAV.
 • Oversikt over utbetalinger av dagpenger fra NAV for minimum 30 dager.
 • Kopi av ansettelsesavtale.
Skadeservice foretar rutinemessig stikkprøvekontroll av søknad om erstatning ved å innhente ytterligere opplysninger/dokumenter fra NAV, arbeidsgiver, lege og andre.

 

For å kunne behandle din søknad om Egenandelsfritak trenger vi følgende dokumentasjon fra deg:

 • Kopi av forsikringsoppgjør fra ditt innbo- og løsøreforsikringsselskap (innbo-, villa- og fritidsboligforsikring) som viser at du har mottatt erstatning som følge av lynnedslag eller annet elektrisk fenomen, og hvor egenandel, skadested og skadedato fremkommer. 

Skadeservice foretar rutinemessig stikkprøvekontroll av søknad om erstatning ved å innhente ytterligere opplysninger/dokumenter fra NAV, arbeidsgiver, lege og andre. 


For å kunne behandle din søknad må du sende oss følgende dokumentasjon:

Skadeservice foretar rutinemessig stikkprøvekontroll av søknad om erstatning ved å innhente ytterligere opplysninger/dokumenter fra NAV, arbeidsgiver, lege og andre.


 

Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning for Arbeidsledighet/Permittering
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning for Arbeidsledighet/Permittering
1. Har du vært 100% arbeidsledig/permittert i minst 30 dager?
*

Vilkåret forutsetter at du har vært 100% arbeidsledig / permittert i minst 30 dager for å kunne få erstatning .

2. Hadde du NITO Inntektsforsikring i minst 180 dager før du fikk informasjon om oppsigelse eller permitteringsvarsel?
*

Hendelsesdato for varsel om arbeidsledighet/permittering til medlemmet er minst 180 dager etter startdato for NITO Inntektsforsikring (ventetid ved oppstart)

3. Var du fast ansatt i minst 30 timer pr. uke?
*

Forsikringen gjelder for Forsikret som har vært fast eller midlertidig ansatt (midlertidig ansatt som ble varslet om permittering/oppsigelse etter 01.11.2022), og som har vært ansatt i minst 30 timer per uke sammenhengende de siste seks månedene forut for ufrivillig arbeidsledighet/permittering.

4. Har du kopi av nødvendig dokumentasjon klart for opplasting?
*
Du må ha nødvendig dokumentasjon klart for opplasting før du går videre med innsending av søknaden. Du finner vedtaksbrev fra NAV og utbetalingsoversikt for dagpenger ved å logge inn på https://www.nav.no/no/person

For veiledning og mer informasjon kan du klikke her.
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning for fritak egenandel
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning for fritak egenandel
1. Har du mottatt forsikringsoppgjør på din innbo-, villa- eller fritidsboligforsikring?
*

Du må vedlegge kopi av ditt forsikringsoppgjør for å kunne søke om Egenandelsfritak.

2. Kan du bekrefte at din søknad om egenandelsfritak kun gjelder skade som følge av lynnedslag eller annet elektrisk fenomen ?
*

Forsikringsselskapet erstatter ikke egenandelen i noen av følgende omstendigheter:

 • Den elektriske gjenstanden ble ikke dekket av din innboforsikring;
 • Kravet for den elektriske gjenstanden ble dekket av innboforsikringen uten fradrag for egenandel;
 • Du kan ikke dokumentere egenandelen og kravet under innboforsikringen;
 • Egenandelen er for bygningsskader;
 • Egenandel er for skader forårsaket av annet enn elektriske fenomener eller lynnedslag.
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning for Sykdom/Sykemelding
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning for Sykdom/Sykemelding
1. Har du vært fast ansatt i minst 30 timer pr. uke?
*

Vilkåret forutsetter at du har vært fast ansatt i minst 30 timer per uke i Norge ved tegning av NITO Inntektsforsikring og hadde vært det sammenhengende i de siste 6 måneder

2. Har du vært 100% sykemeldt i minst 365 dager sammenhengende?
*

Forsikringstilfellet inntreffer når Forsikret i forsikringstiden har vært 100 prosent sykemeldt i et sammenhengende tidsrom av minst 365 dager (Ventetid ved skade). Du kan likevel registrere din skadesak før det har gått 365 dager, men helst etter 90 dager sykemelding. 

3. Har du fått vedtak fra NAV om arbeidsavklaringspenger etter å ha vært sykemeldt i 365 dager ?
*
Vedtaket finnes og kan lastes opp ved å logge inn på: https://www.nav.no/no/person

Hvis du ikke har vedtak fra NAV kan du likevel melde skaden nå.
Erstatning ved dødsfall

Etterlatte som ønsker å sende inn søknad om erstatning ifm. dødsfall kan benytte følgende skjema:

Signert skjema med tihørende dokumentasjon kan sendes tilbake til oss per e-post:skadeservice@imaa.no, eller per post: Skadeservice v/IMAA, Postboks 165, 3571 Ål.

dagens dato(skjult)
 

Skadeservice

v/ Insurance Management Administration & Advisors (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål

Skadeservice (IMAA) utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet Maiden Life Försäkrings AB og Maiden General Försäkrings AB.

Les mer om Maiden Life & General her