Maiden Skadeportal 

- Skadeservice er en tjeneste levert av IMAA


« Tilbake

Ofte stilte spørsmål om LOS Trygg


Hvem er forsikret ?

Forsikringsdekningen gjelder privatkunder som har et avtaleforhold med LOS og som har inngått en avtale om LOS Trygg (“Forsikrede”). Forsikringen dekker også Forsikredes ektefelle/partner/samboer (“Medforsikrede”). Den Forsikrede og eventuelle Medforsikrede må ha fast bostedsadresse i Norge, være medlem av den norske folketrygden, være under 67 år og må være skikket til å jobbe og aktivt i jobb ved Startdato for forsikringen.


Hva dekker Betalingsforsikringen?

LOS Trygg gir dekning i tilfelle sykemelding og ufrivillig arbeidsledighet (permittering dekkes ikke) og vil da kunne dekke betalingen av de månedlige fakturaene som omfattes av Avtalen med LOS. Forsikringssummen er kr 3 000 per måned i inntil 4 måneder. Er erstatningsbeløpet høyere enn fakturabeløpet, vil det overskytende bli utbetalt til Forsikrede.

Hva Avtalen omfatter, beskrives under del 1 Definisjoner i Forsikringsvilkårene. Forsikringen dekker også egenandelen på innboforsikring grunnet elektriske fenomener eller lyn. Ytterligere detaljer er beskrevet i Forsikringsvilkårene.

Se vilkår for mer detaljerte bestemmelser, unntak og forutsetninger for erstatning under denne forsikringen.


Hvor mye kan jeg få i erstatning?

Forsikringssummen er kr 3 000 per måned i inntil 4 måneder for et enkelt skadekrav. Den maksimale erstatningen som skal betales for et enkelt krav ved sykemelding og arbeidsledighet er derfor 12.000 kroner.

Hvis en forsikret person blir 100% sykemeldt/arbeidsledig mens Du er dekket av LOS Trygg, vil Forsikringsselskapet etter 30 dager kontinuerlig sykmelding /arbeidsledighet erstatte 1/30 per dag av forsikringssummen for skadeperioden.


Ventetid

Det er en Ventetid på 30 dager fra Startdatoen ved sykemelding. Dvs. at sykemeldingen må inntreffe mer enn 30 dager etter startdato for forsikringen for å gi rett til erstatning.

Det er en Ventetid på 90 dager fra Startdatoen ved arbeidsledighet. Dvs. at arbeidsledigheten må inntreffe mer enn 90 dager etter startdato for forsikringen for å gi rett til erstatning.


Karenstid

Sykemelding

Det er et krav om Karens på 30 dager som gjelder for dekningen på sykemelding. Dette betyr at du må være ute av stand til å jobbe på grunn av en ulykke eller sykdom i en sammenhengende periode på mer enn 30 dager før kravet ditt blir erstattet av Forsikringsselskapet. Sykemeldingen må dokumenteres med sykemelding fra lege som praktiserer i Norge. Sykemeldingen må inneholde informasjon om startdato for sykemeldingen, periode for sykemeldingen og navn på den sykemeldte. Når du har vært sykemeldt i mer enn 30 dager sammenhengende, utbetales kravet ditt fra første dag fra utløpet av karensperioden. Erstatningen beregnes i forhold til antall dager sykemeldingsperioden varer.

Arbeidsledighet:

Et krav om Karens på 30 dager gjelder for å få dekning for ufrivillig arbeidsledighet. Dette betyr at du må være dokumentert og godkjent av NAV og motta dagpenger som arbeidsledig i minst 30 dager før kravet ditt kan dekkes av Forsikringsselskapet. Når du har vært ufrivillig arbeidsledig i mer enn 30 dager sammenhengende, utbetales kravet ditt fra første dag fra utløpet av karensperioden. Erstatningen beregnes i forhold til antall dager den ufrivillige arbeidsledigheten varer.


Hvilke unntak gjelder i tilfelle sykemelding?

Forsikringsselskapet vil ikke erstatte for sykemelding under noen av følgende omstendigheter:

 • Dersom sykemeldingen inntreffer tidligere enn 30 dager etter forsikringens Startdato.
 • Du kan ikke gi tilstrekkelig dokumentasjon på sykefravær fra legen din, som angir tydelig navnet ditt, perioden du er sykemeldt for og sykemeldingsårsak.
 • Du er sykemeldt som følge av deltakelse i kriminalitet eller forsøk på kriminalitet.
 • Du er sykemeldt på grunn av ulykke eller sykdom knyttet til dine reiser i land eller deler av land som det norske utenriksdepartementet har sendt ut en advarsel om.
 • Du er sykemeldt på grunn av ikke-nødvendig medisinsk behandling (f.eks. skjønnhetsoperasjoner).
 • Dekning gis kun frem til dagen før Forsikrede eller Medforsikrede fyller 67 år.


Hvilke unntak gjelder ved ufrivillig arbeidsledighet?

Forsikringsselskapene vil ikke utbetale erstatning for ufrivillig arbeidsledighet under noen av følgende omstendigheter:

 • Arbeidet ditt er midlertidig eller sesongbetont.
 • Du var ufrivillig arbeidsledig eller hadde fått varsel om ufrivillig arbeidsledighet ved Startdato for forsikringen.
 • Arbeidsledigheten varsles tidligere enn 90 dager etter forsikringens Startdato.
 • Du har vært selvstendig næringsdrivende eller arbeidet deltid de siste 6 månedene forut for skadens hendelsesdato.
 • Arbeidsledigheten din er frivillig eller som et resultat av avskjedigelse eller ulovlig aktivitet.
 • Permittering dekkes ikke.
 • Du har ikke dokumentasjon fra NAV som viser at du er registrert som arbeidsledig og mottar dagpenger fra NAV; eller
 • Du utfører vanlig arbeid eller deltar i andre inntektsbringende aktiviteter.
 • Dekning gis kun frem til dagen før Forsikrede eller Medforsikrede fyller 67 år.


Hvilke unntak gjelder for egenandelsdekningen på innboforsikring?

Forsikringsselskapet erstatter ikke egenandelen i noen av følgende omstendigheter:

 • Den skadede gjenstanden ble ikke dekket av din innbo- og løsøreforsikring.
 • Kravet for den skadede gjenstanden ble dekket av innboforsikringen uten fradrag for egenandel.
 • Du kan ikke dokumentere egenandelen og kravet under innboforsikringen.
 • Egenandel er for skader forårsaket av annet enn elektriske fenomener eller lynnedslag.


Er det frist for å sende inn søknad om erstatning?

Du må sende inn kravet ditt snarest mulig, og senest innen 12 måneder etter kravets startdato. Forsikringsselskapene vil eventuelt ikke være erstatningspliktige hvis erstatningskravet fremsettes senere enn dette tidspunktet.


Hva er behandlingstiden for søknad om erstatning?

Du vil umiddelbart motta kvittering med referansenummer fra skadeportalen. Vi har som mål å behandle din sak raskt og effektivt, men da må vi ha fått inn alle opplysninger i din skadesak. Ved registrert sak tildeles du et skadenummer.

Saksbehandlingstiden kan imidlertid trekke ut i tid hvis vi mangler dokumentasjon for søknaden din - det er derfor viktig at du sender inn eventuelle tilleggsopplysninger som vi etterspør. I noen tilfeller kan det også være behov for å innhente opplysninger fra tredjeparter. Søknader om erstatning ved kritisk sykdom og dødsfall tar gjerne noe lengre tid fordi disse søknadene må vurderes direkte av forsikringsselskapet.

Du kan kontakt oss om du lurer på hvor lang tid dette tar.


Hvordan utbetales erstatningen?

Erstatningsutbetalinger ved sykemelding og ufrivillig arbeidsledighet betales til LOS som godskriver Forsikredes strømfaktura. Erstatningsutbetaling ved egenandel på innboforsikring vil bli utbetalt direkte til den Forsikrede.

Skadeservice

v/ Insurance Management Administration & Advisors (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål

Skadeservice (IMAA) utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet Maiden Life Försäkrings AB og Maiden General Försäkrings AB.

Les mer om Maiden Life & General her